Cultură
Romanian Voice
Momente
Vesele
Momente Vesele
Umor - Momente Vesele


Toma Caragiu (1925-1977)
sceneta durata text audio video
Fabulă 8:37 da da da
Un telefon discret 7:48 da da da
O, brad frumos 2:14 da da da
Așa e în tenis 3:34 da da da
Omul cu șopârla 5:04 da da da
Un alpinist convins 7:32 da da
Toma și baletul 2:56 da da da
Toma cu cimpoiul 5:03 da da
N-ai pe cineva 4:17 da da
Mefisto 7:44 da da da